בית  //  תקליטורים תורניים  //  התקליטור התורני - די בי אס גרסה 18

התקליטור התורני גרסה 19

התקליטור התורני גרסה 19 מכיל למעלה מ-1500 ספרים תורניים מוקלדים בכל תחומי היהדות. תנ"ך ומפרשיו, ש"ס עם ראשונים ואחרונים, ספרי הלכה, מוסר, מחשבה, קבלה, חסידות, ביביליוגרפיה, סדורי תפילה מחזורים ועוד...

מומלץ למעבירי שיעורי תורה, מוציאים לאור, חוקרים, עו"ד וללומדים.

להורדת רשימת ספרים מלאה בפורמט PDF

מידע נוסף

  • מספר ספרים מוערך: כ-1300 ספרים
  • הערות: דיסק או קי בתוספת 100 ש"ח
1,900.00 1,650.00
אפשרויות נוספות::

כמות:

מדורי הספרים בתקליטור התורני גרסה 19

מדור תנ"ך ומפרשיו  |  מדור תלמוד ומפרשיו  |  מדור ראשונים על הש"ס  |  מדור אחרונים על הש"ס  |  מדור מדרשי אגדה  |  מדור מדרשי הלכה  |  רמב"ם ונושאי כליו  |  מדור הטור ונושאי כליו  |  מדור כתבי החפץ חיים  |  מדור ספי הרמב"ם  |  מדור כתבי הרמב"ן  |  מדור ספרי מוסר  |  מדור ספרי מוסר מנוקדים  |  מדור כתבי המהר"ל  |  מדור ספרי הקבלה  |  מדור כתבי רבינו האר"י  |  מדור כתבי הרמ"ע מפאנו  |  מדור כתבי הרמח"ל  |  מדור כתבי הרמ"מ משקלוב  |  מדור ספרי חסידות  |  מדור כתבי רבי צדוק מלובלין  |  מדור כתבי רש"ב מפשיסחא  |  מדור ספרי שו"ת  |  מדור ספרי המצוות  |  מדור ספרי בבליוגרפיה  |  מדור כללי הש"ס  |  מדור סדורי תפילה

 

מדור תנ"ך ומפרשיו

תנ"ך (עם ניקוד), תרגום אונקלוס על התורה, תרגום יונתן על תנ"ך, תרגום ירושלמי על התורה, רש"י על תנ"ך, אבן-עזרא על תנ"ך, רד"ק לתורה ותהילים ונ"ך, רמב"ן על התורה, רשב"ם על התורה, רבנו בחיי על התורה, חזקוני על התורה, דעת זקנים על התורה, תוספות על התורה, רא"ש על התורה, ריב"א על התורה, רבי יוסף בכור שור על התורה, בעל הטורים על התורה, הטור הארוך על התורה, תרומת הדשן על התורה, האברבנאל על תנ"ך, צרור המור על התורה למהר"א סבא, רבינו עובדיה מברטנורא על התורה, תולדות יצחק לרבי יצחק קארו ז"ל, פירוש הבית יוסף ז"ל על התורה, המזרחי על התורה, שפתי חכמים על רש"י על התורה, ספורנו על התורה, שפתי כהן על התורה, מנחת שי על תנ"ך, אור החיים על התורה, משכיל לדוד על התורה, דברי דוד לט"ז ז"ל, אדרת אליהו (להגר"א) על התורה, קול אליהו להגר"א ז"ל, פנים יפות על התורה, חתם סופר על התורה, תורת משה (לחת"ס) על התורה, גור אריה על התורה, כלי יקר על התורה, חומת אנך (לחיד"א) על תנך, פרי מגדים (תיבת גומא) על התורה, הכתב והקבלה על התורה, העמק דבר על התורה, משך חכמה על התורה, כתב סופר על התורה, אפריון על התורה לבעל קצור ש"ע, מלבי"ם על תורה ונ"ך , משל ומליצה על שה"ש למלבי"ם גזע ישי על רות למלבי"ם ז"ל, פירוש מגילת אסתר למלבי"ם ז"ל, בית הלוי על התורה, נחלת יעקב (לבעל הנתיבות) עה"ת, בית יצחק על התורה, קהילת יצחק על התורה, דברי יהונתן על התורה, מדרש יהונתן על התורה, אהבת יהונתן על התורה, דרשות צפחית מדבש על התורה, אהבת יונתן על התורה, פירוש רבנו יונה ז"ל על משלי, פירוש הגר"א ז"ל על משלי, רלב"ג על נ"ך, מצודות דוד על נ"ך, מצודות ציון על נ"ך, פרדס יוסף על התורה, משלי יעקב למגיד מדובנא ז"ל, חנוכת התורה לר"ר העשל ז"ל, חידושי הגרי"ז על התנ"ך, משאת המלך (דיסקין) על התורה, השרשים לרד"ק, הנימוקים לר"א בחור,


מדור תלמוד ומפרשיו

ששה סדרי משנה (מנוקד), פירוש המשניות להרמב"ם, רבנו עובדיה מברטנורה, תוספות יום טוב, תפארת ישראל (יכין), קול הרמ"ז, תוספתא, מסכתות קטנות, תלמוד בבלי, רש"י על תלמוד בבלי, תוספות על תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי , עין יעקב על הש"ס,


מדור ראשונים על הש"ס

הלכות גדולות על הש"ס, רי"ף על הש"ס, ר"י מיגש על הש"ס, רבינו חננאל על הש"ס, רבינו ניסים גאון על הש"ס, רבינו גרשום על הש"ס, ר"ש משאנץ על זרעים וטהרות, יד רמה על סנהדרין, תלמידי רבינו יונה על ברכות, רמב"ן על הש"ס, רשב"א על הש"ס, ריטב"א על הש"ס, הרא"ש על הש"ס, הר"נ על הש"ס, הלכות בכורות וחלה לרמב"ן, המרדכי על הש"ס, הראב"ד על הש"ס, הר"נ על הרי"ף, הנמוקי יוסף על הרי"ף, רבינו יונתן על הרי"ף, בעל המאור על הרי"ף, מלחמות השם לרמב"ן על הרי"ף, אור זרוע על הש"ס, שיטה לתלמיד הרשב"א על קדושין, שיטה לתלמיד הר"ן על שבת, תוספות שאנץ על מכות, מהר"ם חלאווה על פסחים, תוספות רי"ד על הש"ס, שיטה מקובצת על הש"ס, המאירי על הש"ס, יד רמ"ה על בבא בתרא, תוספות הרא"ש על הש"ס, הצבא והשגות הרמב"ן, סמ"ג - המצות הגדול, תורת הבית לרשב"א, בדק הבית לרא"ה, תורת הבית הקצר, משמרת הבית לרשב"א, עבודת הקודש לרשב"א, בית מועד לרשב"א


מדור אחרונים על הש"ס

ים של שלמה למהרש"ל על הש"ס , מהרש"א חידושי הלכות על הש"ס, מהרש"א חידושי אגדות על הש"ס, מעדני יו"ט על הרא"ש, קרבן נתנאל על הרא"ש, המהר"ם שיף על כל הש"ס, הרש"ש (הר"ש שטראשון) על הש"ס, יפה עינים על כל הש"ס, פני יהושע על הש"ס, הצל"ח על כל הש"ס, חתם סופר על הש"ס , פרשת דרכים למשנה למלך , תקפו כהן לש"ך, עצמות יוסף על קידושין, כפות תמרים, תוספת יוה"כ, יום תרועה, מנחת חינוך , ערוך לנר על הש"ס , קרן אורה על הש"ס , שפת אמת על הש"ס , טורי אבן על הש"ס, גבורת ארי על הש"ס, מהרי"ט אלגזי בכורות וחלה, מחנה אפרים, קצות החושן, שב שמעתתא, אבני מילואים, דרוש וחידוש לגרע"א, המקנה על קידושין, הפלאה על כתובות, נחלת יעקב על הש"ס, נחלת דוד על הש"ס, דברי דוד על מועד, מקדש דוד על זרעים וקדשים, אתוון דאורייתא, לקח טוב, קובץ הערות על יבמות, קובץ שעורים חלק א, קובץ שעורים חלק ב, קונטרס דברי סופרים, קובץ ביאורים, קובץ שמועות, אגלי טל - שבת, תוצאות חיים - שבת, בן יהוידע על הש"ס, חידושי הגרי"ז על הש"ס, חמדת שלמה על הש"ס


מדור מדרשי אגדה

מדרש רבה, מדרש תנחומא, ילקוט שמעוני על תנ"ך, מדרש שוחר טוב - שמואל, מדרש שוחר טוב - משלי, מדרש שוחר טוב - תהילים, תנא דבי אליהו רבה, תנא דבי אליהו זוטא, פסיקתא דרב כהנא, סדר עולם רבה, בתי מדרשות חלק א - ב, מדרש אגדת בראשית, מדרש זוטא שיר השירים, מדרש זוטא רות, מדרש זוטא איכה, מדרש זוטא קהלת, פרקי דרבי אליעזר, פסיקתא רבתי, מדרש פרקי הירידות, מדרש אבא גוריון, מדרש פנים אחרים


מדור מדרשי הלכה

מכילתא דבי רב, ספרא דבי רב, ספרי דבי רב


רמב"ם ונושאי כליו

מגיד משנה על הרמב"ם, כסף משנה על הרמב"ם, לחם משנה על הרמב"ם, משנה למלך על הרמב"ם, מגדל עוז על הרמב"ם, קרית ספר על הרמב"ם, מהרלב"ח על הלכות קדוש החודש, המפרש על הרמב"ם, שער המלך על הרמב"ם, אור שמח על הרמב"ם, חידושי הגר"ח על הרמב"ם


מדור הטור ונושאי כליו

ארבעה טורים, בית יוסף על הטור, בית חדש על הטור, פרישה על הטור, דרישה על הטור, שולחן ערוך ונושאי כליו, שולחן ערוך, מגן אברהם (מג"א) על או"ח, טורי זהב (ט"ז) על שו"ע, שפתי כהן (ש"ך) על יו"ד וחו"מ, פרי חדש (פר"ח) על או"ח ויו"ד, חלקת מחוקק (ח"מ) על אה"ע, בית שמואל (ב"ש) על אה"ע, מאירת עינים (הסמ"ע) על חו"מ, פרי מגדים (שלם) על או"ח ויו"ד, באר היטב על או"ח, שערי תשובה על או"ח, אליהו רבה, פרי תואר על יו"ד, מאמר מרדכי על השו"ע, ברכי יוסף או"ח, מחזיק ברכה על או"ח ויו"ד, נהר שלום על השו"ע, קצות החושן על חו"מ, משובב נתיבות, נתיבות המשפט על חו"מ , חוות דעת על יו"ד, חוק יעקב על הלכות פסח, שער המשפט על חו"מ, חיי אדם, נשמת אדם, בינת אדם על יו"ד, חכמת אדם, זכרו תורת משה על הלכות שבת, בית אברהם לבעל חיי אדם, תהלה לדוד על השו"ע, מטה אפרים, קצור שולחן ערוך, משנה ברורה+ביה"ל +שה"צ, כף החיים למהר"ח פלאג'י, מועד לכל חי למהר"ח פלאג'י, בן איש חי א-ב, עוד יוסף חי (לבעל הבן איש חי), , ספרי מחשבה ופלוסופיה , יפה מישועה לר"נ בן יעקב מקרואן, אמונות ודעות לר' סעדיה , אור השם לרבי חסדאי קרשקש ז"ל, הכוזרי לר' יהודה הלוי, הכוזרי מנוקד, אגרת הנחמה לרבנו מיימון, חובת הלבבות לר' בחיי, מלחמות השם לרלב"ג, העקרים לר"י אלבו, דרשות הר"ן, הזכרון להריטב"א, מנחת קנאות, הירח לר"א הירחי, עקדת יצחק על התורה, בית אלקים למבי"ט, המשלים לר"י גיקטליא ז"ל, אור החיים לרבי יוסף יעב"ץ, תורת המנחה לרבי יעקב סקילי ז"ל, יסוד מורא לראב"ע, כד הקמח לרבנו בחיי, שולחן של ארבע לרבנו בחיי, שבילי אמונה, מגן אבות לרשב"ץ ז"ל (פילוסופיה), מגן אבות לרשב"ץ (על אבות), מלחמת מצוה לרשב"ץ ז"ל, ישועות משיחו לאברבנאל ז"ל, מעיני הישועה לאברבנאל ז"ל, פירוש האלשיך על התורה, שושנת עמקים לשה"ש - לאלשיך , עיני משה על רות - לאלשיך, דברי נחומים על איכה - לאלשיך דברים טובים על קהלת - לאלשיך משאת משה על אסתר - לאלשיך תורת העולה לרמ"א א-ב-ג, אגרת אור השם למבי"ט ז"ל, דרשות המהרי"ט על התורה, מעשה השם, דרושי הצל"ח, אהבת ציון לצל"ח, הגן ודרך משה, מחיר יין על מגילת אסתר לרמ"א, ספר החיים לר' חיים אח המהר"ל מעלות התורה מנוקד, תומר דבורה מנוקד, מגדל עוז ליעב"ץ ז"ל, ספר הברית א -ב, מאמר דרך עץ חיים מנוקד, אגרת המוסר לר"י סלנטר - מנוקד, פרוש רבינו יונה על אבות, מדרש שמואל על אבות, רוח חיים למהר"ח וולוזין על אבות, פרוש חתם סופר על אבות


מדור כתבי החפץ חיים

חפץ חיים - הלכות, שמירת הלשון, שם עולם, חומת הדת, צפית לישועה, זכור למרים, שפת תמים, אהבת ישראל, המצות הקצר, קונטרס מדות ומשקלות


מדור ספרי הרמב"ם ז"ל

מורה נבוכים להרמב"ם, פי' המלות זרות לר"ש תיבון, מלות ההגיון להרמב"ם, אגרת תימן להרמב"ם , מאמר תחיית המתים, מאמר קדוש השם להרמב"ם , מאמר העבור להרמב"ם , מאמר נגד גאלינוס, אגרות הרמב"ם ז"ל, פרקי ההצלחה להרמב"ם, על דרשות חז"ל לר' אברהם, מאמר על הנפש לר"י עקנין , פירוש המשניות להרמב"ם, שמונה פרקים להרמב"ם, הקדמה לפירוש המשניות, הקדמה לפרק חלק, הקדמה ליד החזקה, , כתבי ר' אברהם אבן עזרא, המאורות, העולם, העיבור, החזיונות, כלי נחושת, משפטי הנולד, למשאלה בקדרות


מדור כתבי הרמב"ן

תורת האדם להרמב"ן, דרשה תורת ה' תמימה, דרשה לראש השנה, דרשה לחתונה מרמב"ן , מאמר פנימיות התורה , פי' הרמב"ן על יצירה, מאמר הויכוח לרמב"ן , פי' ישכיל עבדי לרמב"ן, קונטרס דינא דגרמי , הלכות נדה להרמב"ן, הלכות לולב להראב"ד, השגות הרמב"ן על הראב"ד, משפט החרם להרמב"ן, ספר הצבא לרז"ה , השגות הרמב"ן להצבא


מדור ספרי המוסר

ספר חסידים לר"י חסיד, שערי תשובה לר' יונה, יסוד התשובה לר' יונה, ספר היראה לר' יונה, אורחות חיים להרא"ש, ארחות צדיקים, מנורת המאור לר"י אבוהב, ראשית חכמה לר"א וידאש, פירוש היעב"ץ לאבות, תומר דבורה לרמ"ק, קב הישר, בינה לעיתים, פלא יועץ, יערות דבש, סדר היום, מסילת ישרים, דרך עץ חיים, מעלות התורה, אמונה ובטחון לחזו"א, ספר התודעה


מדור ספרי מוסר מנוקדים

החינוך מנוקד, מסילת ישרים מנוקד, הישר מנוקד, אורחות צדיקים מנוקד, שערי תשובה מנוקד


מדור כתבי המהר"ל

גור אריה על התורה, גבורות השם, דרך חיים, תפארת ישראל, נצח ישראל, נר מצוה, אור חדש, באר הגולה, נתיבות עולם א, נתיבות עולם ב, דברי נגידים, דרוש על התורה, דרוש על המצות, דרוש לשבת הגדול, דרוש לשבת תשובה, חדושי אגדות חלק א-ד


מדור ספרי הקבלה

ספר הבהיר, פרקי היכלות רבתי, ספר יצירה, פרוש הרמ"ק ליצירה, הר"י סגי נהור ליצירה, פרוש הרמב"ן ליצירה, הר"י דמן עכו ליצירה, פ' ר"א מגרמזיא לספר יצירה, פירוש רבי סעדיה גאון לספר יצירה, פירוש החכמוני לספר יצירה, פירוש ר' משה בוטריל לספר יצירה, פירוש אוצר השם לספר יצירה, פירוש הגר"א לספר יצירה, ספרא דצניעותא, פי' הגר"א לספרא דצניעותא, ביאור הגר"א לתקוני זוהר, ספר הזוהר, הזוהר מנוקד, זוהר חדש, זוהר חדש מנוקד, תיקוני הזהר, תיקוני זוהר מנוקד, רזיאל המלאך, סוד היחוד לרבי יהודה חסיד, ספר הפליאה, ספר התמונה, העיון והיחוד לר"ח גאון, לקוטים מקבלת הגאונים, מעין החכמה, מדרש שמעון הצדיק, סוד הנבואה וידיעת המציאות, אגרת הרש"ט, פירוש עשר ספירות לר' עזריאל, ברית ומנוחה, מערכת האלקות, המפואר וחית הקנה, פרוש הרקנאטי על התורה, הציוני על התורה, אור זרוע לרבי משה די ליאון, סוד עשר ספירות לר' משה די ליאון, שקל הקדש, עבודת הקדש לר"מ גבאי, תולעת יעקב לרבי מאיר בן גבאי, מגיד מישרים לב"י, מגלה עמוקות, מגן דוד לרדב"ז ז"ל, המפואר לרבי שלמה מולכו , פרדס רמונים לרמ"ק, אור נערב לרמ"ק, גירושין - להרמ"ק ז"ל, שפע טל - לרבי שפטיל הלוי ז"ל, השל"ה הקדוש, השל"ה הקדוש מנוקד, חסד לאברהם לר"א אזולאי, ילקוט ראובני על התורה, ילקוט ראובני - ערכים, מעולפת ספירים, פ' הזוהר לרבי משה זכות (הרמ"ז), אגרות הרמ"ז ז"ל, אם לבינה לרמ"ז ז"ל, ערכי הכינויים לרמ"ז ז"ל, מצת שימורים לרנ"ש ז"ל, יין משומר לרנ"ש ז"ל, מאמר בל תשחית לרנ"ש ז"ל, תורה אור לר"מ פאפירש ז"ל, מסילות חכמה לר"מ פאפירש ז"ל, לימודי אצילות למהר"י סרוג, עמק המלך א-ב, פרוש ספרא דצניעותא להאר"י ז"ל, מצרף לחכמה ליש"ר מקנדיאה ז"ל, נובלות חכמה ליש"ר ז"ל, קבלת מהר"י סרוג ליש"ר ז"ל, קיצור עולם התיקון ליש"ר ז"ל, חמדת ימים א-ב-ג-ד, מגלה עמוקות על התורה, קרניים ואגרת הטעמים, דן ידין לרבי שמשון מאסטרופליא שומר אמונים הקדמון לר"י אירגס, מבוא פתחים לר"י אירגס, נפש החיים, שעת רצון על הזוהר (הריפ"ש), קהלת יעקב - ערכים (למלא הרועים), ישרש יעקב- (לבעל מלא הרועים), הקדמות ושערים - ללשם שבו ואחלמה, הדע"ה - ללשם שבו ואחלמה, שערי לשם שבו ואחלמה, מבוא לחכמת הקבלה, , ספרי ר' אברהם אבולעפיא, חיי העולם הבא, וזאת ליהודה, אור השכל, ספר החשק, אמרי שפר , גן נעול, שבע נתיבות התורה, אוצר עדן הגנוז, ספר האות, חיי הנפש, מצרף השכל, מצרף לכסף, סתרי תורה, מפתח השמות, מפתח הספירות, גט השמות, נר אלקים, שומר מצוה, המלמד, הרעיון


מדור כתבי רבנו האר"י ז"ל

ספר עץ חיים, רחובות הנהר, נהר שלום, חסדי דוד, שער הכוונות, שער ההקדמות , שער הגלגולים, שער הפסוקים, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי רז"ל, שער המצוות, שער רוח הקודש עם פירוש היוס"ד, ספר החזיונות , עולת תמיד לאר"י ז"ל, מבוא שערים לאר"י ז"ל, אוצרות חיים לאר"י ז"ל, אדם ישר לאר"י ז"ל, הליקוטים להאר"י ז"ל, שערי קדושה, פרי עץ חיים, מחברת הקודש, ליקוטי הש"ס, טעמי המצוות, עץ הדעת טוב, שבחי האר"י ז"ל, משנת חסידים לר' עמנואל חי ריקי , תורת חכם לרבי חיים דילרוזה , יפה שעה על עץ חיים, יפה שעה על שער הכוונות, הוראת שעה לריפ"ש ז"ל, קנין פירות ליר"א ז"ל, זמרת הארץ - לר' אביגדור עזריאל, צדק ושלום לרבי אליהו משען ז"ל, שפת אמת על עץ חיים, שמן ששון על עץ חיים, שמן ששון על שער הכוונות, שמן ששון על שער המצוות, פתח עינים על סדור הרש"ש ז"ל, פירוש איפה שלימה על עץ חיים, דעת ותבונה למוהרי"ח ז"ל, שו"ת סוד ישרים א-ד


מדור כתבי הרמ"ע מפאנו

מאמר חיקור דין, מאמר אם כל חי, מאמר המידות, מאמר עולם קטן, מאמר העיתים, יונת אלם ח"א, יונת אלם ח"ב, מאמר הנפש, מאה קשיטה, מאמר מעין גנים, מאמר שבתות השם, מאמר צבאות השם, מאמר המילואים, מאמר היסודות, מאמר הרקיעים, מאמר שברי לוחות, מאמר ימין ה' רוממה, מאמר ימין ה' עושה חיל


מדור כתבי הרמח"ל

מסילת ישרים, דרך עץ חיים, דרך ה', מאמר העיקרים, מאמר החכמה, מאמר על ההגדות, דרך חכמה, דעת תבונות, כללים ראשונים, כללי פתחי חכמה ודעת, כללי מאמר החכמה, קנאת ה' צבאות, כללות שרשי החכמה, מלחמות משה, דרך עץ חיים, קל"ח פתחי חכמה, אדיר במרום ח"א, אדיר במרום ח"ב, תיקונים חדשים, קנאת ה' צבאות, קיצור הכוונות, ביאורים לאוצרות חיים, עשרה אורות לרמח"ל , פנות המרכבה, פירושי הרמח"ל ז"ל, ליקוטי הרמח"ל ז"ל, דרושי הרמח"ל ז"ל, משכני עליון, תקט"ו תפילות


מדור כתבי הגמ"מ משקלוב

רזא דמהימנותא, ביאור למשנת חסידים, דרושים על סדר ההשתלשלות, ביאורי הזהר, תמונת האותיות, הליקוטים, , כתבי ר' יצחק אייזיק חבר, פתחי שערים א' -ב', שיח יצחק, יד החזקה - הגדה של פסח, בית עולמים, תורה אור, נר מצוה, גנזי מרומים, אפיקי ים


מדור ספרי חסידות

פירוש בעל שם טוב על התורה, צוואת הריב"ש, תולדות יעקב יוסף, דגל מחנה אפרים, נועם אלימלך, התניא, קדושת לוי על התורה ומועדים, מאור ושמש, אוהב ישראל, מאור עינים, הנהגות צדיקים, באר מים חיים, ערבי נחל, ישמח משה, אגרא דכלה, שפת אמת על התורה, שפת אמת - ליקוטים, עבודת ישראל עה"ת וליקוטים, פרי הארץ, תפארת שלמה , אור המאיר, יושר דברי אמת, זרע קודש על התורה, מנחם ציון על התורה, מי השלוח, בת עין על התורה, בני יששכר, איגרא דפירקא, מעין גנים, חידושי מהרצ"א על חנוכה, סידורו של שבת, עטרת ישועה, תולדות אהרן על התורה, אורח לחיים לר"א מזולאטשוב ז"ל, ישמח ישראל לאדמו"ר מאלכסנדר מאורן של ישראל, תולדות יצחק לר' יצחק מנעשכיז אור לשמים, רב ייבי על התורה, יטב לב על התורה, ברית כהונת עולם, רשפי אש לר' מרדכי מנעשכיז ז"ל, נועם מגדים על התורה, אמרי נועם על התורה ומועדים, עטרת ישועה על התורה ומועדים, קדושת יום טוב על התורה, דרך פיקודך , יסוד העבודה , ביכורי אבי"ב , רמתיים צופים על תנא דבי אליהו, אמרי פנחס לרמ"פ מקוריץ, שם משמואל על תורה מועדים, שיח שרפי קודש א-ב-ג, מחזה אברהם על התורה, חוזה דוד על נ"ך, חזון למועד למועדים, תפארת שמואל על התורה, אמרי אמת על תורה וסוכות,


מדור כתבי רבי צדוק מלובלין

צדקת הצדיק, רסיסי לילה, מחשבות חרוץ, דובר צדק, דברי סופרים, אור זרוע לצדיק, פוקד עקרים, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, משיב צדק, ישראל קדושים, ספר הזכרונות, תקנת השבים , קונטרס עת האוכל, קונטרס עמלה של תורה, משיב הטענה, קונטרס מגילת טענות, קומץ המנחה, לבושי צדקה, פרי צדיק על התורה , , כתבי רבי נחמן מברסלב, ליקוטי מוהר"ן קמא ותנינא, ספר המידות, לקוטי תפילות חלק א', לקוטי תפילות חלק ב', משיבת נפש, השתפכות הנפש, חיי מוהר"ן, שבחי מוהר"ן, שיחות מוהר"ן, סיפורי מעשיות, עצות ישרות, לקוטי עצות, עלים לתרופה, חיי מוהרנ"ת, כוכבי אור, ליקוטי הלכות לכל השו"ע לר' נתן


מדור כתבי רש"ב פשיסחא

קול שמחה, ערוגות הבושם, קול מבשר, פניני הרא"מ


מדור ספרי שו"ת

שו"ת הרשב"א (ח' חלקים), שו"ת הרדב"ז (ז' חלקים), שו"ת מהרי"ק, שו"ת חות יאיר, שו"ת חכם צבי (+החדשות), שו"ת חתם סופר (ז' חלקים), שו"ת רבי עקיבא איגר א-ב-ג, שו"ת שאגת אריה + החדשות, שו"ת בית הלוי, שו"ת דברי יחזקאל, שו"ת מרחשת ב"ח, שו"ת אפיקי ים חלק א-ד, שו"ת אמרי משה, שו"ת דבר אברהם, שו"ת אחיעזר א-ד


 

מדור ספרי המצות

ספר המצות להרמב"ם, השגות הרמב"ן על המצות, סמ"ג - ספר מצות גדול, ספר החינוך, ספר חרדים, ספר המצות הקצר


מדור ספרי בבליוגרפיה

ספר הקבלה להראב"ד ז"ל, איגרת רב שרירא גאון ז"ל, ספר יוחסין , סדר הדורות, קורא הדורות, שם הגדולים א-ב, אור החיים


מדור כללי הש"ס

דרכי הגמרא, ארעא דרבנן למהר"י אלגזי ז"ל, יד מלאכי - כללי הש"ס, דורות ראשונים (חלק ה-ו),


מדור סדורי תפילה

סידור אשכנז מנוקד, סידור ספרד מנוקד, סידור ספרדי מנוקד, מחזורי תפלה נוסח ספרד, מחזורי תפילה נוסח ספרדי, סידור סליחות כמנהג פולין, הגדה של פסח, תהילים החיד"א ז"ל, עבודת הקודש לחיד"א, פרק שירה (מנוקד) עם פ' המבי"ט

כדאי להיות מעודכן!

מלא פרטיך והשאר מעודכן בחדשות ובמבצעים החמים!

ובנוסף, תנ"ך מנוקד + 4 מפרשים להורדה במתנה לנרשמים!

  1. הכנס כתובת מייל תקינה!

books

מגוון תקליטורים תורניים: