בית  //  התקליטור התורני הגרסה הקלאסית

התקליטור התורני הגרסה הקלאסית

התקליטור התורני - הגרסה הקלאסית. תקליטור חובה בכל בית!

למעלה מ-500 ספרים מוקלדים, כולל תוכנת חיפוש קלה פשוטה ומהירה הנותנת תוצאות מדוייקות.

אפשרות להתקנה אוטומטית על-גבי המחשב, ללא צורך בהכנסת התקליטור בכל שימוש לכונן.

מצ"ב קובץ הורדה לרשימת הספרים.

מידע נוסף

  • מספר ספרים מוערך: כ-500 ספרים
  • הערות: משלוח 30 ש"ח
990.00
אפשרויות נוספות::

כמות:

רשימת הספרים המופיעים בגרסה הקלאסית:

מדור תנ"ך ומפרשיו | מדור תלמוד ומפרשיו | ראשונים על הש"ס | אחרונים על הש"ס | מדור מדרשי אגדה | מדור מדרשי הלכה | ספרי המחשבה | מדור ספרי הרמב"ם | מדור כתבי ראב"ע | מדור כתבי הרמב"ן  |  מדור ספרי המוסר | ספרי מוסר מנוקדים | מדור ספרי החסידות | כתבי רבי צדוק מלובלין | ספרי בבליוגרפיה | ספרי הקבלה | מדור כתבי האר"י |  כתבי החפץ חיים | מדור ספרי הלכה | מדור סדורי תפילה

 

מדור תנ"ך ומפרשיו

תנ"ך מנוקד, תרגום אונקלוס עה"ת, תרגום יונתן על תנ"ך, תרגום ירושלמי עה"ת, רש"י על תנ"ך, אבן-עזרא על תנ"ך, רמב"ן על התורה, רשב"ם על התורה, רבנו בחיי על התורה, חזקוני על התורה, דעת זקנים על התורה, בעל הטורים על התורה, מנחת שי על תנ"ך, ספורנו על התורה, אור החיים על התורה, הכתב והקבלה עה"ת , העמק דבר על התורה, משך חכמה על התורה, רד"ק על נ"ך, רלב"ג על נ"ך, מצודות דוד על נ"ך, מצודות ציון על נ"ך, מלבי"ם לנ"ך ב' הענין, מלבי"ם לנ"ך ב' המלים, גור אריה על התורה, כלי יקר על התורה, בית הלוי על התורה, חידושי הגרי"ז לתנ"ך, פ' התוספות על התורה, פרוש הרא"ש על התורה, קול אליהו להגר"א


מדור תלמוד ומפרשיו

ששה סדרי משנה מנוקד, פ' המשניות להרמב"ם, רבנו עובדיה מברטנורה, תוספות יום טוב, קול הרמ"ז, תוספתא, מסכתות קטנות, תלמוד בבלי, רש"י על תלמוד בבלי, תוספות על תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי , עין יעקב על תלמוד בבלי


ראשונים על הש"ס

רי"ף על תלמוד בבלי, בעל הלכות גדולות , רמב"ן על תלמוד בבלי, רשב"א על תלמוד בבלי, ריטב"א על תלמוד בבלי, ר"נ על תלמוד בבלי, הל' בכורות חלה לרמב"ן, שיטה מקובצת על הש"ס, המאירי על תלמוד בבלי, יד רמ"ה על בבא בתרא, תוס' הרא"ש על בבלי, ס' הצבא השגות רמב"ן, ספר המצות הגדול, ספר דרכי הגמרא


אחרונים על הש"ס

ספר מחנה אפרים, מהרי"ט אלגזי בכורות , מהרי"ט אלגזי חלה, ספר פני יהושע על הש"ס, ספר תקפו כהן לש"ך, ספר קצות החושן, ספר שב שמעתתא, ספר אבני מילואים, דרוש וחידוש לגרע"א, ספר המקנה על קידושין, ספר הפלאה על כתובות, ספר שאגת אריה, ספר שושנת העמקים, ספר בית הלוי, ספר אתוון דאורייתא, ספר לקח טוב, ספר מנחת חינוך, ספר פרשת דרכים , ספר טורי אבן, ספר כפות תמרים, ספר תוספת יוה"כ, ספר יום תרועה, אור שמח על הרמב"ם, חידושי הגרי"ז על הש"ס


מדור מדרשי אגדה

מדרש רבה, מדרש תנחומא, ילקוט שמעוני על תנ"ך, מדרש שוחר טוב שמואל, מדרש שוחר טוב משלי, מדרש שוחר טוב תהילים, תנא דבי אליהו רבה, תנא דבי אליהו זוטא, פסיקתא דרב כהנא, סדר עולם רבה, בתי מדרשות חלק א - ב, מדרש אגדת בראשית, מדרש זוטא שיר השירים, מדרש זוטא רות, מדרש זוטא איכה, מדרש זוטא קהלת, פרקי דרבי אליעזר, פסיקתא רבתי, מדרש פרקי הירידות, מדרש אבא גוריון, מדרש פנים אחרים


מדור מדרשי הלכה

מכילתא דבי רב, ספרא דבי רב, ספרי דבי רב, , מדור ספרי המצות, ספר המצות להרמב"ם, סמ"ג - ספר מצות גדול, ספר החינוך, ספר חרדים, ספר המצות הקצר


ספרי המחשבה

אמנות ודעות לר' סעדיה , הכוזרי לר' יהודה הלוי, אגרת הנחמה לר' מיימון, חובת הלבבות לר' בחיי, מלחמות השם לרלב"ג, ספר העקרים לר"י אלבו, ספר דרשות הר"ן, ספר הזכרון להריטב"א, ספר מנחת קנאות, ספר הירח לר"א הירחי, עקדת יצחק על התורה, ספר בית אלקים למבי"ט


מדור ספרי הרמב"ם

מורה נבוכים להרמב"ם, המלות זרות לר"ש תיבון, מלות ההגיון להרמב"ם, אגרת תימן להרמב"ם , מאמר תחיית המתים, מ' קדוש השם להרמב"ם , מאמר העבור להרמב"ם , מאמר נגד גאלינוס, אגרות הרמב"ם ז"ל, פרקי ההצלחה לרמב"ם, על דרשות חז"ל לר"א, מ' על הנפש לר"י עקנין , פירוש המשניות לרמב"ם, שמונה פרקים להרמב"ם, הקדמה לפרוש המשניות, הקדמה לפרק חלק, הקדמה ליד החזקה


מדור כתבי ראב"ע

ספר המאורות, ספר העולם, ספר העיבור, ספר החזיונות, ספר כלי נחושת, ספר משפטי הנולד, ספר למשאלה בקדרות


מדור כתבי הרמב"ן

תורת האדם להרמב"ן, דרשה תורת ה' תמימה, דרשה לראש השנה, דרשה לחתונה מרמב"ן , מאמר פנימיות התורה , פי' הרמב"ן לספר יצירה, מאמר הויכוח לרמב"ן , פי' ישכיל עבדי לרמב"ן, קונטרס דינא דגרמי , הלכות נדה להרמב"ן, הלכות לולב להראב"ד, השגות רמב"ן על ראב"ד, משפט החרם להרמב"ן, ספר הצבא לרז"ה


מדור ספרי המוסר

ספר חסידים לר"י חסיד, שערי תשובה לר' יונה, יסוד התשובה לר' יונה, ספר היראה לר' יונה, אורחות חיים להרא"ש, ספר ארחות צדיקים, מנורת המאור , ראשית חכמה, פירוש היעב"ץ לאבות, תומר דבורה לרמ"ק, ספר קב הישר, ספר בינה לעיתים, ספר יערות דבש, ספר סדר היום, ספר מסילת ישרים, ספר דרך עץ חיים, ספר מעלות התורה, אמונה ובטחון לחזו"א, ספר התודעה, פרוש האלשיך על התורה, ספר כד הקמח , ספר שולחן של ארבע, ספר שבילי אמונה, ספר הברית א-ב, ספר חיי אדם


ספרי מוסר מנוקדים

ספר החינוך מנוקד, מסילת ישרים מנוקד, ספר הישר מנוקד, אורחות צדיקים מנוקד, שערי תשובה מנוקד, , כתבי המהר"ל , גור אריה על התורה, ספר גבורות השם, ספר דרך חיים, ספר תפארת ישראל, ספר נצח ישראל, ספר נר מצוה, ספר אור חדש, ספר באר הגולה, ספר נתיבות עולם א, ספר נתיבות עולם ב, ספר דברי נגידים, ספר דרוש על התורה, ספר דרוש על המצות, דרוש לשבת הגדול, דרוש לשבת תשובה, חדושי אגדות חלק א-ד, ,


מדור ספרי החסידות

ספר צוואת הריב"ש, ספר דגל מחנה אפרים, ספר קדושת לוי, ספר נועם אלימלך, ספר התניא, ספר מאור ושמש, ספר אוהב ישראל, ספר מאור עינים, הנהגות צדיקים, ספר באר מים חיים, ספר ערבי נחל, ספר ישמח משה, ספר אגרא דכלה, שפת אמת על התורה, שפת אמת ליקוטים, עבודת ישראל עה"ת, עבודת ישראל ליקוטים, ספר פרי הארץ, תפארת שלמה עה"ת, ספר תולדות יעקב יוסף, ספר קדושת לוי , ספר מי השילוח, שם משמואל על תורה ומועדים א-ז


כתבי רבי צדוק מלובלין

ספר צדקת הצדיק, ספר רסיסי לילה, ספר מחשבות חרוץ, ספר תקנת השבים, ספר דובר צדק, ספר דברי סופרים, ספר אור זרוע לצדיק, ספר פוקד עקרים, שיחת מלאכי השרת, ספר שיחת שדים, ספר משיב צדק, ספר ישראל קדושים, ספר הזכרונות, קונטרס עת האוכל, ספר הזכרונות, קונטרס עמלה של תורה, ספר משיב הטענה, קונטרס מגילת טענות, ספר קומץ המנחה, ספר לבושי צדקה, פרי צדיק על התורה א-ה


ספרי בבליוגרפיה

ספר קורא הדורות, ספר שם הגדולים א-ב, ספר אור החיים


ספרי הקבלה

ספר הבהיר, פרקי היכלות רבתי, ספר יצירה, פ' הרמ"ק לספר יצירה, פ' ר"י סגי נהור לס"י , פ' הרמב"ן לספר יצירה, הר"י דמן עכו לס' יצירה, פ' הראב"ד לספר יצירה, ספרא דצניעותא, פרוש הגר"א לספרא דצניעותא, ספר הזוהר, ספר זוהר חדש, ספר תיקוני הזהר, ספר הפליאה, ספר הקנה, ספר שושן סודות, ספר שערי אורה, עבודת הקדש ר"מ גבאי, פרדס רמונים לרמ"ק, ספר אור נערב לרמ"ק, ספר השל"ה הקדוש, ספר מעולפת ספירים, ספר נפש החיים, שערי לשם שבו ואחלמה, מבוא לחכמת הקבלה, מגיד מישרים לב"י, הניקוד לר"י ג'יקטליא, החשמל לר"י ג'יקטליא, ספר מגלה עמוקות, חסד לאברהם אזולאי, ספר התמונה, עיון ויחוד לר' חמאי גאון, לקוטים מהגאונים, ספר מעין החכמה, מדרש שמעון הצדיק, סוד הנבואה, סוד ידיעת המציאות, אגרת הרש"ט, פרוש עשר ספירות לר"ע, ספר ברית ומנוחה, ספר שקל הקדש, ספר מערכת האלקות, ספר המפואר וחית הקנה, מגלה עמוקות עה"ת, ספר משנת חסידים, ספר תורת חכם


מדור כתבי האר"י

ספר עץ חיים, ספר רחובות הנהר, ספר נהר שלום, ספר חסדי דוד, ספר פרי עץ חיים, שער הכוונות, שער הגלגולים, שער הפסוקים, שער מאמרי רשב"י, שער מאמרי רז"ל, ספר ליקוטי הש"ס, טעמי המצוות להאריז"ל, ספר שערי קדושה, ספר עץ הדעת טוב, ספר הליקוטים להאר"י, , כתבי הרמח"ל, ספר מסילת ישרים, ספר דרך עץ חיים, ספר דרך ה', מאמר העיקרים, מאמר החכמה, מאמר על ההגדות, ספר דרך חכמה, ספר דעת תבונות, ספר כללים ראשונים, כללי פתחי חכמה ודעת, כללי מאמר החכמה, ספר קנאת ה' צבאות, כללות שרשי החכמה, ספר מלחמות משה, ספר דרך עץ חיים, ספר קל"ח פתחי חכמה, ספר אדיר במרום ח"א, ספר אדיר במרום ח"ב, ספר תיקונים חדשים, ספר קנאת ה' צבאות, ביאורים לאוצרות חיים, עשרה אורות לרמח"ל , ספר פנות המרכבה, פירושי הרמח"ל ז"ל, ליקוטי הרמח"ל ז"ל, דרושי הרמח"ל ז"ל, ספר משכני עליון, ספר תקט"ו תפילות


כתבי החפץ חיים

ספר חפץ חיים - הלכות, ספר שמירת הלשון, ספר שם עולם, ספר חומת הדת, ספר צפית לישועה, ספר זכור למרים, ספר שפת תמים, ספר אהבת ישראל, ספר המצות הקצר, קונ' מדות ומשקלות


מדור ספרי הלכה

יד החזקה לרמב"ם, ספר ארבעה טורים, ספר שולחן ערוך, משנה_ברורה+ביה"ל +שה"צ, ספר אליהו רבה, ספר קצות החושן, ספר משובב נתיבות, ספר חיי אדם, ספר חכמת אדם, ספר בינת אדם, ספר מטה אפרים, ספר קצור שולחן ערוך, ספר בן איש חי א-ב


מדור סדורי תפילה

סידור אשכנז מנוקד, סידור ספרד מנוקד, סידור ספרדי מנוקד, מחזורי תפלה ספרד: לר"ה, יום כפור, סוכות, פסח, ושבועות , מחזורי תפילה נוסח ספרדי, סליחות כמנהג פולין, הגדה של פסח

כדאי להיות מעודכן!

מלא פרטיך והשאר מעודכן בחדשות ובמבצעים החמים!

ובנוסף, תנ"ך מנוקד + 4 מפרשים להורדה במתנה לנרשמים!

  1. הכנס כתובת מייל תקינה!

books

מגוון תקליטורים תורניים: